BOG, HRVATSKA! – POZDRAV IZ ZAVIČAJA MEĐUNARODNI FOTOGRAFSKI NATJEČAJ

Mosaico Italo Croato Roma – associazione / Hrvatsko-talijanski mozaik Rim – udruga

POD POKROVITELJSTVOM:

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici / Ambasciata della Repubblica di Croazia nella Repubblica Italiana

Hrvatska matica iseljenika

Grad Zagreb / Citta’ di Zagabria

HTZ/Ente Nazionale Croato per il Turismo di Milano

icon

BOG, HRVATSKA! – POZDRAV IZ ZAVIČAJA

MEĐUNARODNI FOTOGRAFSKI NATJEČAJ

U ORGANIZACIJI:

Mosaico Italo Croato Roma – associazione / Hrvatsko-talijanski mozaik Rim – udruga

POD POKROVITELJSTVOM:

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici / Ambasciata della Repubblica di Croazia nella Repubblica Italia

Hrvatska matica iseljenika

Grad Zagreb / Citta’ di Zagabria

Hrvatska turistička zajednica Milano

TEMA:

Obilježja hrvatskog identiteta koja su sadržana pod sloganom natječaja ”Bog, Hrvatska!” (nostalgija, optimizam, radost, obiteljska sjećanja i pripovijedanja) interpretirana fotografijom.

Sudionici natječaja moraju poslati fotografije odgovarajuće tematike: hrvatski krajolici, etnografska, povijesna i kulturna baština Hrvatske.

Oni sudionici koji još nisu bili u prilici posjetiti zavičaj, imaju mogućnost slobodne interpretacije teme (fotografija može biti napravljena u bilo kojem dijelu svijeta, ali se tematski mora uklapati u ideju natječaja).

Svaka fotografija mora biti popraćena tekstom (rečenica, stih, sintagma) tj. kratkim opisom koji najbolje i najjezgrovitije predočava autorovu namjeru izraženu fotografijom.

PRAVILNIK NATJEČAJA

SUDJELOVANJE:

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi učenici hrvatske dopunske nastave u inozemstvu i djeca hrvatskih iseljenika u dobi od 8 do 16 godina.

Forma izričaja je slobodna, prihvaćaju se crno-bijele fotografije i fotografije u boji neovisno o fotografskom žanru, odnosno tehnikama fotografiranja i postupcima u obradi.

Pojedini autor može sudjelovati s najviše tri (3) fotografije.

Fotografije se isključivo šalju u digitalnom obliku u .jpg ili .jpeg formatu pojedinačne veličine fotografije / datoteke do 4 MB u visokoj rezoluciji (300 dpi).

Sudionik natječaja je dužan uz svaku fotografiju priložiti tekstualni opis do sto (100) riječi o prikazanom. U opisu se mogu navoditi autorovi osobni dojmovi ili poruka/e koju/e sudionik želi prenijeti fotografijom.

Radovi koji se prijavljuju ne smiju sadržavati nikakve autorske zaštitne znakove, vodene žigove (watermark) i slično.

Sudionik natječaja popunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuje autorsku autentičnost prijavljenih fotografija te preuzima odgovornost za sadržaj istih.

Associazione Mosaico Italo Croato Roma zadržava pravo na objavu radova odabranih za izložbu, i to na svojoj internetskoj stranici, na svojim profilima na društvenim mrežama te svim daljnjim mogućim načinima korištenja istih u svrhu promidžbe ovog natječaja i manifestacije. Svi radovi će, neovisno o mjestu objave, i ako to fizički bude moguće, biti potpisani.

Katalog: Organizator će izdati katalog u digitalnom obliku, koji će biti poslan svakom sudioniku na njegovu e-poštu navedenu u prijavnom obrascu. S obzirom na mogućnosti, organizator preuzima izradu kataloga i u tiskanom obliku.

ZAPRIMANJE FOTOGRAFIJA:

Fotografije se zaprimaju isključivo putem e-pošte boghrvatska@mosaicoitalocroato.com

Natječaj je otvoren od 14. prosinca 2015. do 14. ožujka 2016.  (zaključno u ponoć)

STRUČNO POVJERENSTVO:

Stručni žiri: međunarodni i umjetnički fotografi koji će biti navedeni na mrežnim stranicama natječaja odabrat će najboljih 30  fotografija te najuspješnijim autorima dodijeliti vrijedne nagrade.

Rad stručnog žirija je neovisan. Organizator će fotografije predati žiriju bez informacija o njihovim autorima. Stručni žiri ne obrazlaže razloge svojih odluka. Odluke žirija su konačne i neopozive, ali predsjednik ili članovi žirija dat će svoje stručno mišljenje o tri najuspješnija rada.

NAGRADE:

nagrada: fotoaparat (DSLR) u vrijednosti od € 650,00 – €700,00. Donacija nagrade – Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

nagrada: Tečaj male škole hrvatskog jezika i kulture – Novi Vinodolski. Donacija nagrade od strane Hrvatske matice iseljenika (putne troškove prijevoza pri odlasku i povratku snose roditelji/staratelji sudionika/ce).

nagrada: fotomonografija “Hrvatska iz zraka” Davora Rostuhara u izdanju National Geographica

Posebne nagrade:

Najoriginalniji koncept “Bog, Hrvatska! u globalizirajućem svijetu” – dodjeljuje se jednoj od 30 fotografija koje su odlukom žirija ušle u uži izbor natječaja. Glasanje za ovu nagradu provest će se javno na mrežnoj stranici „Associazione Mosaico Italo Croato Roma” (www.mosaicoitalocroato.com).

Premio „Valentina” u sjećanje na Valentinu Šokić – jedna od prvih  učenica Hrvatske dopunske nastave – Rim ; nagrada za najbolju simbiozu između teksta i fotografije

OBJAVA NAGRADA

OBJAVA NAGRADA:

U razdoblju od mjesec dana od isteka roka za zaprimanje prijava, stručni žiri će provesti izbor najboljih fotografija i odrediti dobitnike nagrada. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena  14. travnja 2016. na mrežnoj stranici „Associazione Mosaico Italo Croato Roma” (www.mosaicoitalocroato.com)., kao i na otvorenju izložbe koje će se održati nakon završetka natječaja.

AUTORSKA PRAVA, KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA I ODGOVORNOST:

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo, odnosno autorska prava nad fotografijama koje sudionici pošalju organizatoru radi sudjelovanja na natječaju. Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima (autorima fotografija), a organizator ima pravo korištenja fotografija samo u svrhu promidžbe natječaja „Bog, Hrvatska!“.

KALENDAR NATJEČAJA:

Otvorenje natječaja: 14. prosinca 2015.

Zatvaranje natječaja: 14. ožujka 2016.

Žiriranje: 14. ožuljka do  10 travnja 2016.

Slanje obavijesti  sudionicima o rezultatima žiriranja: do 25.travnja 2016.

Izložba: U planu organizatora je  izložba  30 najboljih fotografija koje će izabrati stručni žiri.

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici/ce pristaju na sve navedene uvjete.

Informacije:

Ideja natječaja „Bog, Hrvatska!”: Ivana Milina

Odgovorni tim natječaja „Bog, Hrvatska!”: Dragan Alvir, Zrinka Bačić, Camillo Cirelli, Mauro De Rossi, Dragica Hadrović, Ivana Milina i Gabriele Pirani

Odgovorne osobe za tisak i komunikaciju natječaja „Bog, Hrvatska!”: Sarah Zuhra Lukanić i Nikolina Žuvela

e-adresa: info@mosaicoitalocroato.com

mreža: www.mosaicoitalocroato.com

Orginalni logotip natječaja „Bog, Hrvatska!”: © Marijo Milina 2015.

Projekt „BOG, HRVATSKA!”: © Hrvatsko Talijanski Mozaik Rim-Ivana Milina 2015.

BOG, HRVATSKA! – SALUTO ALLE ORIGINI Concorso fotografico internazionale

ORGANIZZAZIONE:

Mosaico Italo Croato Roma – associazione / Hrvatsko talijanski mozaik Rim – udruga

CON IL PATROCINIO:

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske / State Office for Croats Abroad

Ambasciata della Repubblica di Croazia nella Repubblica Italiana / Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici

Hrvatska matica iseljenika  / The Croatian Heritage Foundation’s

Citta di Zagabria /Grad Zagreb

Ente nazionale Croato per il turismo – Milano

TEMA DEL CONCORSO:

Caratteristiche di identità croata, che sono contenute nel nome del concorso “Bog, Hrvatska!” (Nostalgia, ottimismo, gioia, ricordi di famiglia e narrazione) interpretati con la fotografia.

I partecipanti al concorso dovranno inviare fotografie con la seguente tematica:

paesaggi croati, patrimonio etnografico, storico e culturale della Croazia.

I partecipanti che non hanno ancora avuto l’opportunità di visitare la Croazia, hanno la possibilità di interpretare liberamente la tematica del concorso (le foto possono essere scattate in qualsiasi parte del mondo, ma rispettando la tematica in oggetto).

Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da un proprio slogan (frase, verso, espressione), vale a dire, una breve descrizione di  che cosa secondo l’autore rappresenta la foto inviata al concorso.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO:

PARTECIPAZIONE:

Il diritto di partecipare al concorso lo hanno tutti gli studenti che frequentano la Scuola integrativa Croata all’estero e i figli di immigrati croati in età da 8 a 16 anni.

La forma di espressione è libera. Si accettano fotografie in bianco e nero e fotografie a colori, indipendentemente dal genere di fotografia o dalle tecniche e procedure fotografiche in elaborazione.

L’autore può inviare al massimo tre (3) fotografie.

Le fotografie devono essere inviate esclusivamente in forma digitale in formato .jpeg o .jpg, foto/singoli file di dimensioni fino a 4 MB adi alta risoluzione (300 dpi).

Il partecipante al Concorso deve accompagnare ciascuna foto inviata con una descrizione testuale di un massimo di cento (100) parole per ogni fotografia. La descrizione potrà essere riferita alle impressioni personali dell’autore o a un messaggio/i che il partecipante vorrà trasmettere al pubblico.

Le opere che vengono presentate non devono contenere marchi d’autore, filigrane (watermark) e simile.

Il partecipante del Concorso compilando e inviando il modulo di domanda conferma l’autenticità delle fotografie  inviate e si assume la responsabilità per il loro contenuto.

L’Associazione Mosaico Italo Croato – Roma si riserva il diritto di pubblicare le opere selezionate per la mostra, e di divulgare le fotografie sul suo sito web, sui suoi profili di social network e tutte le altre possibili modalità di utilizzo per pubblicizzare il concorso e gli eventi. Tutte le opere saranno, indipendentemente dal luogo di pubblicazione, se possibile, firmate.

Catalogo: L’organizzatore pubblicherà un catalogo in forma digitale, che sarà inviato a ogni partecipante al suo indirizzo di posta elettronica che è elencato nel modulo di partecipazione. Di conseguenza,considerando le possibilità dell’organizzatore, sarà pubblicato un catalogo cartaceo.

RICEVIMENTO DELLE FOTOGRAFIE:

Le foto sono accettate solo via e-mail, all’indirizzo: boghrvatska@mosaicoitalocroato.com

Il concorso è aperto dal 14 dicembre 2015 al 14  marzo 2016 (termine ultimo di invio foro alle 24 del 14 marzo 2016))

COMITATO DEGLI ESPERTI:

Giuria: sarà composta da fotografi internazionali che saranno elencati sul sito web del concorso, i quali selezioneranno le migliori 30 foto, e premieranno le migliori fotografie.

Il lavoro della giuria è indipendente. L’organizzatore presenta le foto alla  giuria, senza informazioni sui loro autori. Il gruppo di esperti non sarà tenuto a dare spiegazioni, né motivazioni sule proprie decisioni. Le decisioni della giuria saranno definitive e irrevocabili, ma il presidente della giuria e i membri della giuria daranno il loro parere di esperti sui tre lavori di maggior successo.

PREMI:

Premio: Fotocamera (DSLR) valore da € 650,00 – € 700,00 donazione da parte di Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske / State Office for Croats Abroad

Premio : Corso „ Mala škola Hrvatskog jezika i kulture” 2016 – Novi Vinodolski  donazione del premio da parte di Hrvatska Matica Iseljenika / The Croatian Heritage Foundation’s (soggiorno, tasse scolastiche saranno pagate, i costi di trasferimento sono a cura dei genitori/tutori del partecipante)

Premio: Fotomonografija “Hrvatska iz zraka” Davora Rostuhara edizione  National Geographic

Premi speciali

per il concetto più originale del concorso “Bog, Hrvatska! in un mondo globalizzato “-

viene assegnato a una delle 30 fotografie che saranno scelte da parte della giuria. La votazione per questo premio sarà effettuata pubblicamente sul sito web della Associazione Mosaico Italo Croato. Sarà il Web a determinare il vincitore. Votare per questo premio sarà possibile suwww.mosaicoitalocroato.com

Premio „Valentina“ in ricordo di Valentina Šokić, una delle prime alunne dela scuola integrativa Croata di Roma; per la miglior simbiosi tra il testo della descrizione e fotografia

PUBBLICAZIONE DEI PREMI:

Nel periodo di un mese dopo il termine ultimo per  il ricevimento delle fotografie, la giuria effettuerà la selezione delle migliori fotografie e determinerà i vincitori.

I nomi dei vincitori saranno annunciati il 14 aprile  2016 sul sito della “Associazione Mosaico Italo Croato Roma” (www.mosaicoitalocroato.com), e successivamente all’apertura della mostra che è prevista dopo il concorso.

COPYRIGHT, L’USO DELLA FOTOGRAFIA E RESPONSABILITA’

Lo’rganizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali controversie relative alla proprietà e ai diritti d’autore delle fotografie che i partecipanti inviano all’Organizzatore per la partecipazione al concorso. I Diritti d’autore appartengono ai partecipanti (i loro autori) e l’organizzatore ha il diritto di utilizzare le foto solo per lo scopo di promuovere il concorso „Bog, Hrvatska!”.

CALENDARIO DEL CONCORSO:

L’apertura del concorso:  14 dicembre 2015.

Chiusura del concorso:   14 marzo 2016.

Decisioni della giuria: dal 14 marzo  finio al 14 aprile 2016.

L’invio di informazioni ai partecipanti in merito ai risultati di giudizio: fino al 25 aprile 2016.

Mostra: Organizzatori prevedono una mostra con 30 (trenta) fotografie scelte dalla giuria

Partecipando a questo concorso i partecipanti accetteranno tutte le suddette condizioni.

Informazioni:

Idea del concorso „Bog, Hrvatska!”: Ivana Milina

Persone responsabili per il concorso „Bog, Hrvatska!”: Dragan Alvir, Zrinka Bačić, Camillo Cirelli, Mauro De Rossi, Dragica Hadrović, Ivana Milina i Gabriele Pirani

Responsabili per la stampa e comunicazione „Bog, Hrvatska!”: Sarah Zuhra Lukanić i Nikolina Žuvela

e mail : info@mosaicoitalocroato.com

web: www.mosaicoitalocroato.com

logo  „Bog, Hrvatska!”: © Marijo Milina 2015

Progetto „BOG, HRVATSKA!”: ©Mosaico Italo Croato Roma-Ivana Milina 2015

Giuria: sarà composta da fotografi internazionali che saranno elencati sul sito web del concorso, i quali selezioneranno le migliori 30 foto, e premieranno le migliori fotografie.

Il lavoro della giuria è indipendente. L’organizzatore presenta le foto alla  giuria, senza informazioni sui loro autori. Il gruppo di esperti non sarà tenuto a dare spiegazioni, né motivazioni sule proprie decisioni. Le decisioni della giuria saranno definitive e irrevocabili, ma il presidente della giuria e i membri della giuria daranno il loro parere di esperti sui tre lavori di maggior successo.

PREMI:

Premio: Fotocamera (DSLR) valore da € 650,00 – € 700,00 donazione da parte di Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske / State Office for Croats Abroad

Premio : Corso „ Mala škola Hrvatskog jezika i kulture” 2016 – Novi Vinodolski  donazione del premio da parte di Hrvatska Matica Iseljenika / The Croatian Heritage Foundation’s (soggiorno, tasse scolastiche saranno pagate, i costi di trasferimento sono a cura dei genitori/tutori del partecipante)

Premio: Fotomonografija “Hrvatska iz zraka” Davora Rostuhara edizione  National Geographic

Premi speciali

per il concetto più originale del concorso “Bog, Hrvatska! in un mondo globalizzato “-

viene assegnato a una delle 30 fotografie che saranno scelte da parte della giuria. La votazione per questo premio sarà effettuata pubblicamente sul sito web della Associazione Mosaico Italo Croato. Sarà il Web a determinare il vincitore. Votare per questo premio sarà possibile suwww.mosaicoitalocroato.com

Premio „Valentina“ in ricordo di Valentina Šokić, una delle prime alunne dela scuola integrativa Croata di Roma; per la miglior simbiosi tra il testo della descrizione e fotografia

PUBBLICAZIONE DEI PREMI:

Nel periodo di un mese dopo il termine ultimo per  il ricevimento delle fotografie, la giuria effettuerà la selezione delle migliori fotografie e determinerà i vincitori.

I nomi dei vincitori saranno annunciati il 14 aprile  2016 sul sito della “Associazione Mosaico Italo Croato Roma” (www.mosaicoitalocroato.com), e successivamente all’apertura della mostra che è prevista dopo il concorso.

COPYRIGHT, L’USO DELLA FOTOGRAFIA E RESPONSABILITA’

Lo’rganizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali controversie relative alla proprietà e ai diritti d’autore delle fotografie che i partecipanti inviano all’Organizzatore per la partecipazione al concorso. I Diritti d’autore appartengono ai partecipanti (i loro autori) e l’organizzatore ha il diritto di utilizzare le foto solo per lo scopo di promuovere il concorso „Bog, Hrvatska!”.

CALENDARIO DEL CONCORSO:

L’apertura del concorso:  14 dicembre 2015.

Chiusura del concorso:   14 marzo 2016.

Decisioni della giuria: dal 14 marzo  finio al 14 aprile 2016.

L’invio di informazioni ai partecipanti in merito ai risultati di giudizio: fino al 25 aprile 2016.

Mostra: Organizzatori prevedono una mostra con 30 (trenta) fotografie scelte dalla giuria

Partecipando a questo concorso i partecipanti accetteranno tutte le suddette condizioni.

Informazioni:

Idea del concorso „Bog, Hrvatska!”: Ivana Milina

Persone responsabili per il concorso „Bog, Hrvatska!”: Dragan Alvir, Zrinka Bačić, Camillo Cirelli, Mauro De Rossi, Dragica Hadrović, Ivana Milina i Gabriele Pirani

Responsabili per la stampa e comunicazione „Bog, Hrvatska!”: Sarah Zuhra Lukanić i Nikolina Žuvela

e mail : info@mosaicoitalocroato.com

web: www.mosaicoitalocroato.com

logo  „Bog, Hrvatska!”: © Marijo Milina 2015

Progetto „BOG, HRVATSKA!”: ©Mosaico Italo Croato Roma-Ivana Milina 2015